Upham's Corner Arts and Innovation District: 16 Hamlet Street Developer's Presentation

Jun 01, 2022

6:00 PM - 8:00 PM
Rss
 • Contact Name:

  Reay Pannesi

 • Contact Email Address:

  [email protected]

 • Type:

  Public Meeting

 • Location:

  Virtual Meeting

 • Contact Phone:

  617.918.6239

Description:

Join the City of Boston and community partners for a developer’s presentation for Site 2 (16 Hamlet Street) of the Uphams Corner Arts & Innovation District’s RFP processes. This is an opportunity for the community to provide feedback to the City of Boston on the development proposal submitted in response to this RFP.

Learn more about the Upham's Corner Arts & Innovation District process.

How to Participate

Please register in advance for this virtual meeting:
bit.ly/3MdRJEM

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Language Interpretation in Spanish, Cape Verdean Creole and Vietnamese will be provided on the Zoom.

Translated materials, interpretation services in languages other than those listed above, and disability accommodations may be requested by contacting us before 12:00 PM on May 20, 2022 at [email protected]617.918.6239, or [email protected].


Únase a la ciudad de Boston y a la comunidad de socios para la presentación de los desarrolladores del Sitio 2 (16 Hamlet Street) del proceso de solicitud de propuesta (request for proposal, RFP) del Uphams Corner Arts & Innovation District. Esta es una oportunidad para que la comunidad comunique sus opiniones a la ciudad de Boston sobre la propuesta de desarrollo presentada en respuesta a esta RFP.

Para obtener más información sobre el proceso de Uphams Corner Arts & Innovation District, haga clic aquí.

Cómo participar

Regístrese con anticipación a esta reunión virtual haciendo clic en el enlace a continuación:
bit.ly/3MdRJEM

Luego de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con la información para unirse a la reunión.

En el Zoom, se ofrecerán servicios de interpretación en español, criollo caboverdiano y vietnamita.

Para solicitar el material traducido, servicios de interpretación a otros idiomas que no sean los enumerados anteriormente y adaptaciones por discapacidad, comuníquese con nosotros antes de las 12 p. m. del 20 de mayo de 2022 a [email protected]617.918.6239, o a [email protected].


Hãy tham gia với Thành phố Boston và các đối tác cộng đồng để nghe bài thuyết trình của hãng xây cất tại Địa điểm 2 (16 Hamlet Street) về tiến trình RFP (Yêu cầu đề nghị) của Khu Vực Sáng Tạo và Nghệ Thuật Uphams Corner. Đây là cơ hội để cộng đồng đóng góp ý kiến cho Thành Phố Boston về đề nghị phát triển đã nộp cho RFP này.

Xem thêm thông tin về Khu Vực Sáng Tạo và Nghệ Thuật Uphams Corner tại đây.

Cách Tham Gia

Xin ghi danh trước cho buổi họp ảo bằng cách bấm vào đường nối dưới đây:
bit.ly/3MdRJEM

Sau khi ghi danh, quý vị sẽ được một điện thư xác nhận bao gồm thông tin về cách tham gia buổi họp.

Có dịch vụ thông dịch cho tiếng Tây Ban Nha, Cape Verdean Creole và tiếng Việt trên Zoom.

Quý vị có thể yêu cầu các tài liệu được phiên dịch, dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác hơn các ngôn ngữ nêu bên trên, và các tiện nghi cho người khiếm khuyết bằng cách liên lạc với chúng tôi trước 12:00 trưa vào ngày 20 tháng Năm, 2022 tại [email protected], [email protected], hoặc gọi số 617.918.6239.


Djunta ku Kámara Munisipal di Boston y parserus di kumunidadi nun aprizentason di prumutor imobiliáriu pa Site 2 (16 Hamlet Street) di prusésus di RFP di Distritu di Artis & Inovason di Uphams Corner. Kel-li é un opurtunidadi pa kumunidadi faze kumentárius y da Kámara Munisipal di Boston opinion sobri prupósta di konstruson ki aprizentadu en rispósta a es RFP.

Bu ta atxa más informason sobri prusésu di Distritu di Artis & Inovason di Uphams Corner lisin.

Módi ki bu ta Partisipa

Inskreve ku antisidénsia pa es riunion virtual, klikandu na kel link dibaxu:
bit.ly/3MdRJEM

Dipos ki dja bu inskreve, bu ta ben resebe un email di konfirmason, ku informason sobri módi ki bu ta entra na riunion.

Interpretason na Spanhol, Kriolu di Kabu Verdi y Vietnamita ta oferesedu na Zoom.

Bu pode pidi matirial traduzidu, sirvisus di interpretason na línguas diferenti di kes ki sta indikadu diriba, y akomodason pa pesoas ku difisénsia, si bu kontaktá-nu antis di mei-dia di 20 di maiu di 2022, pa [email protected], [email protected], ô 617.918.6239.